Header Ads

(PC|Mobile Exagear) Battle Realms II - Full Game (Link 11.2019)

Battle Realms II - Full Game
Play On Mobile (Exagear 2019)
  THÔNG TIN GAME - GAME INFOMATIONS
♦ Tên game: Battle Realms II
♦ Ngày Phát Hành: November 7, 2001 (US)
♦ Nhà phát triển: Liquid Entertainment
♦ Nhà xuất bản: Ubisoft
♦ Series: Battle Realms
♦ Thể Loại: Real-time, Strategy 
♦ Chế độ: Single, Multiplayers
♦ Platform(s): Window, Mobile (Exagear Windows Emulator)
♦ Size: 900 Mb
♦ Languages: Multi Languages
  GIỚI THIỆU GAME - ABOUT THE GAME
* Overview:
Battle Realms is a computer game genre real-time strategy with the context of the Eastern mystic by Ubisoft released in 2001 . This is the first game created by Liquid Entertainment . Ubisoft also released the expansion pack Battle Realms: Winter of the Wolf in 2002.
* Tổng quan:
- Battle Realms là một trò chơi máy tính thuộc thể loại chiến lược thời gian thực với bối cảnh phương Đông huyền bí do Ubisoft phát hành vào năm 2001. Đây là trò chơi đầu tiên được tạo ra bởi Liquid Entertainment. Ubisoft còn phát hành bản mở rộng Battle Realms: Winter of the Wolf vào năm 2002.
* Plot: 
In the single player, the plot revolves around Kenji, the last heir to the throne of the Serpent. After a while fleeing for the murder of his father (actually being falsely accused), on one occasion he witnessed the scene of suppression of peasants in a village without the taxpayers' pay of Shinja's soldiers (Serpent) . Kenji faced two options: either to accompany Shinja or to save the villagers. If he chose to rescue the farmer, he would follow the path of the Dragon clan. If he chose to support the bandits, he would follow the path of the Serpent.
- During Kenji's journey, players can choose the territories they wish to attack first. (Otomo, your lieutenant, will give the player options.) Kenji returned from Malcomson. He must decide whether to reincarnate the Dragon clan and rescue the peasants in honor of righteousness or take the throne of his brother and his father, Lord Oja to gradually lead the Serpent clan. Taking over specific territories could provide benefits, and Zen masters could join Kenji's side. Afterwards, the player can summon Zen masters from Keep. The story focuses on a relic called the Orb of the Serpent Tarrant that Kenji, the NPC and the Wolf and Lotus are trying to find. Kenji was forced to get that Orb before them.
* Cốt truyện:
Trong phần chơi đơn, cốt truyện chủ yếu xoay quanh Kenji, người thừa kế cuối cùng ngôi vị của Serpent. Sau một thời gian bỏ trốn vì tội giết cha (thực chất là bị vu oan), trong một lần lang thang anh chứng kiến cảnh đàn áp nông dân trong một ngôi làng không có tiền nạp thuế của bọn quân lính của Shinja (Serpent). Kenji đứng trước 2 lựa chọn: hoặc là hùa theo Shinja hoặc là giải cứu dân làng. Nếu chọn giải cứu nông dân, anh ta sẽ đi theo con đường của tộc Rồng. Nếu chọn cách hỗ trợ bọn cướp thì anh sẽ đi theo con đường của tộc Serpent.
- Trong suốt chuyến hành trình của Kenji, người chơi có thể chọn các vùng lãnh thổ mà họ mong muốn tấn công đầu tiên. (Otomo, viên trung úy của anh, sẽ đưa ra các tùy chọn cho người chơi.) Kenji trở về từ Malcomson. Anh phải quyết định có tái sinh tộc Rồng và giải cứu nông dân tôn vinh với sự công bình hay đoạt lấy ngôi vị của hoàng huynh và phụ hoàng của mình, Lãnh chúa Oja để từng bước lãnh đạo tộc Serpent. Chiếm lấy những lãnh thổ cụ thể có thể cung cấp lợi ích, và các Thiền Sư có thể gia nhập phe của Kenji. Sau đó, người chơi có thể triệu tập các Thiền Sư từ Keep. Câu chuyện tập trung vào một di vật gọi là Orb của Tarrant của tộc Serpent mà Kenji, các tộc NPC và tộc Sói cùng Lotus đang ra sức truy tìm. Kenji buộc phải lấy cho bằng được viên Orb đó trước họ.
* Factions: 
There are four available factions called clans in Battle Realms and each has different characteristics:
- Dragon clan is a race of warriors who support honor and fight bravely.
- The Serpent clan is a rebellious branch of the Dragon clan that uses stealth, trickery, and brutality to continue its goals. Unlike their predecessors, they have mastered weapon technology to a certain extent (especially gunpowder) and have also learned necromancy.
- The Lotus clan is an ancient group of wizards specializing in the destructive aspects of magic.
- The Wolf clan is a race of miners who were formerly slaves. Their family members live a basic healthy life, and their culture emphasizes a strong relationship with nature. The former enslavement allowed them to develop armor made from shale used in the mining process.
* Phe phái:
Có bốn phe phái có sẵn được gọi là gia tộc trong Battle Realms và mỗi bên đều có những đặc điểm khác nhau:
- Dragon clan là một chủng tộc của các chiến binh ủng hộ danh dự và chiến đấu dũng cảm.
Serpent clan là một nhánh nổi loạn của tộc Rồng sử dụng tàng hình, thủ đoạn gian trá, và sự tàn bạo để tiếp tục mục tiêu của mình. Không giống như người tiền nhiệm của mình, họ đã làm chủ được công nghệ vũ khí đến một mức độ nhất định (đặc biệt là thuốc súng) và cũng đã học hỏi thêm thuật gọi hồn (Necromancy).
- Lotus clan là một nhóm phù thủy cổ xưa chuyên đào sâu vào các khía cạnh bại hoại của ma thuật.
- Wolf clan là một chủng tộc của các thợ mỏ trước đây là nô lệ. Các thành viên gia tộc họ sống một cuộc sống lành mạnh cơ bản, và văn hóa của họ nhấn mạnh mối quan hệ mạnh mẽ với thiên nhiên. Sự nô dịch hoá trước đây cho phép họ phát triển áo giáp làm từ đá phiến sét được sử dụng trong quá trình khai khoáng.
* Characters: 
- Kenji - a son of the Dragon lineage, carrying the heroic and indomitable blood of the Dragon race. His main weapon is a sword. Sword is also the pride of the samurai. Kenji was born into a tyrant family but he has a heroic mettle against evil - a trait similar to Tarran - his previous generations ancestors.
- Shinja - is a tyrant who rules his people through dictatorship. He always recruited the names of greedy, sinister minions. He used two katanas.
- Zymeth - is an evil sorcerer. He only used magic to control the enemy. This guy does not need to use weapons, with just his hands he can call the rain and rain, he can control the change of nature. But it is impossible to control the will and courage of true fighters.
- Grayback - carrying a strong desire for freedom, it was this motivation that motivated this last leader of the Wolf clan to revolt against the enemies to bring the people of the Wolf Tribe back to free life. Like the old days. The weapon he used was a hoe, this detail told him he had done with the mine for a long time due to growing up in bondage.
* Nhân vật:
- Kenji - là người con của dòng dõi Rồng,mang trong mình dòng máu anh hùng và bất khuất của chủng tộc Rồng. Vũ khí chính của anh ta là dùng kiếm. Kiếm còn là niềm tự hào riêng của võ sĩ đạo. Kenji tuy sinh ra trong một gia đình bạo chúa nhưng anh lại có khí phách anh hùng chống lại cái ác - đặc điểm giống như Tarran - tổ tiên nhiều đời trước của anh.
- Shinja - là một tên bạo chúa, cai quản dân của mình bằng chế độ độc tài. Hắn toàn chiêu mộ những tên gian tham, nham hiểm về làm tay sai. Hắn dùng đến 2 cây xà kiếm katanas.
- Zymeth - là một tên phù thủy độc ác. Hắn chỉ xài toàn ma thuật để khống chế kẻ thù. Tên này không cần xài vũ khí, chỉ với đôi tay thôi mà hắn có thể hô mưa gọi gió rồi,hắn điều khiển được sự thay đổi của thiên nhiên. Nhưng không thể điều khiển được ý chí và lòng dũng cảm của các võ sĩ chân chính.
- Grayback - mang trong mình một niềm khát khao tự do mãnh liệt,chính động lực đó đã thúc đã vị thủ lĩnh cuối cùng này của tộc Sói nổi dậy chống lại kẻ thù để đưa đồng bào của Tộc Sói trở lại với cuộc sống tự do như ngày xưa.Vũ khí anh dùng là một cây cuốc,chi tiết này đã nói lên anh đã làm với hầm mỏ từ rất lâu do lớn lên trong hoàn cảnh nô lệ.
* Cấu hình chơi game (Requirements):
- Windows 98 / ME / 2000 / XP
- 400 MHz Processor
- 64 MB RAM
- 600 MB HDD space
- 4x CD-ROM Drive
- DirectX 7 compatible 16 MB video card
- DirectX 7 compatible sound card
* Ingame Pictures:
GAMEPLAY BATTLE REALMS II ON EXAGEAR
>
❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads the files. I just meet on the internet and I share with you.
* If you are the author of this link, and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!
⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME
* Cách cài đặt game:
- Tải file về, giải nén ra đâu cũng được.
- Chạy file .exe để chơi game.
- Thưởng thức
* Instructions:
1 - Download files and extract to anywhere you want.
2 - Run .exe file to play game.
3 - Enjoy.
  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
* ATTENTIONS:
- All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
- If post has links that don't work, ask in comment for new
- Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
- If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
- Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next
* CHÚ Ý:
- Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
- Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
- Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
- Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
- Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.

All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:
All files are scanned with:
  
🔶 Battle Realms II - Full Game 2019:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download HereDownload Here
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download HereDownload Here

🔶 Fix OpenGL - Direct3D 9 Error File For Exagear Emulator:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 2 Dsound Files:
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here  
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here | Download Here

🔶 Exagear Windows Emulator Full Version (11.2019):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here | 
Hoặc (Or)
Download Here | Download Here
►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments