Header Ads

(PC|PS2|MOBILE) BLOODY ROAR 4 - ĐẤU TRƯỜNG THÚ 4

Bloody Roar 4
For PC|PS2|Mobile - Update Link 16.01.2020
www.infogatevn.com
  THÔNG TIN GAME - GAME INFOMATIONS
♦ Tên Game: Bloody Roar 4
♦ Ngày Phát Hành Ban Đầu: November 11, 2003
♦ Nhà phát triển: Hudson Soft, Eighting
♦ Nhà xuất bản: Konami
♦ Thể Loại: Fighting
♦ Nền tảng: PlayStation 2, PC, Mobile (Emulator)
♦ Mode(s): Single, Multiplayers
♦ Size: 1.20 Gb
♦ Languages: Multi languages
♦ Serie: Bloody Roar
  GIỚI THIỆU GAME - ABOUT THE GAME
* Overview:
Bloody Roar 4 is a fighting game developed by Eighting and Hudson Soft in 2003. It is the fifth and final Bloody Roar game as well as the second game in the series to appear on the PlayStation 2 and the only game in the series to have received an M rating by ESRB due to the blood effects..
* Tổng quan:
Bloody Roar 4 (VN - Đấu Trường Thú 4) là một trò chơi chiến đấu được phát triển bởi Eighting và Hudson Soft vào năm 2003. Đây là trò chơi Bloody Roar thứ năm và cũng là trò chơi thứ hai trong sê-ri xuất hiện trên PlayStation 2 và là trò chơi duy nhất trong sê-ri đã nhận được xếp hạng M bởi ESRB do các hiệu ứng máu.
* Gameplay:
Like the previous games in the series, characters can transform into beasts during battle, using the beast gauge, slightly increasing their power. Unlike the other games, however, the beast gauge acts as its own separate health meter.
* Lới chơi:
Giống như các game trước trong sê-ri, các nhân vật có thể biến thành quái thú trong trận chiến, sử dụng thước đo quái thú, tăng sức mạnh một chút. Tuy nhiên, không giống như các trò chơi khác, máy đo quái thú hoạt động như một máy đo sức khỏe riêng.
* Plot:
After the events of Bloody Roar 3, Xion, who is possessed by the Unborn, an evil spirit, attacks the dragon temple, awakening the dragon. The dragon is a weapon of Gaia, the Earth's will, and is supposed to awaken in the presence of evil. However, if freed too long, it can inadvertently destroy the world itself. The dragon is successfully resealed by the temple's head miko at the cost of her life, leaving the late miko's sister, Mana, to watch over the seal in Ryoho, the temple's priest and the vessel of the dragon. Other than attacking the temple, Xion also stabs a woman named Nagi, imbuing her with his power as well as that of Gaia's, making her both his lifesaver and enemy.
- A year later, the dragon is about to break free again, causing disturbances among the zoanthropes triggering earthquakes. Each of the zoanthropes investigate and eventually find the source in the dragon temple. In some cases, Ryoho and Mana invite them to help strengthen the seal, while others come on their own accord. In most of the characters' endings, Mana manages to seal the dragon and Ryoho comes out alive. In Nagi's ending, in addition to sealing the dragon and saving Ryoho, she kills Xion and the Unborn. In Xion's ending, the Unborn is killed, but not before murdering Ryoho and the dragon. In Reiji's ending, the confrontation at the temple ends with him murdering Ryoho and the dragon.
* Cốt truyện:
Sau sự kiện của Bloody Roar 3 , Xion, người bị Unborn chiếm hữu, một linh hồn xấu xa, tấn công ngôi đền rồng, đánh thức con rồng. Con rồng là vũ khí của Gaia, ý chí của Trái đất và được cho là sẽ thức tỉnh trước sự hiện diện của ác quỷ. Tuy nhiên, nếu được giải phóng quá lâu, nó có thể vô tình phá hủy thế giới. Con rồng được phục hồi thành công bởi miko đứng đầu ngôi đền với cái giá là mạng sống của cô, để lại em gái của miko quá cố, Mana, trông chừng con dấu ở Ryoho, linh mục của ngôi đền và tàu của rồng. Ngoài việc tấn công ngôi đền, Xion còn đâm chết một người phụ nữ tên Nagi, tạo cho cô ta sức mạnh của anh ta cũng như của Gaia, biến cô ta thành phao cứu sinh và kẻ thù của anh ta.
- Một năm sau, con rồng sắp sửa thoát ra một lần nữa, gây xáo trộn giữa các zoanthropes gây ra động đất. Mỗi zoanthropes điều tra và cuối cùng tìm thấy nguồn gốc trong ngôi đền rồng. Trong một số trường hợp, Ryoho và Mana mời họ giúp củng cố phong ấn, trong khi những người khác tự mình thực hiện. Trong hầu hết các kết thúc của các nhân vật, Mana cố gắng phong ấn con rồng và Ryoho trở nên sống động. Trong đoạn kết của Nagi, ngoài việc phong ấn con rồng và cứu Ryoho, cô giết chết Xion và Unborn. Trong kết thúc của Xion, Unborn bị giết, nhưng không phải trước khi giết Ryoho và con rồng. Trong đoạn kết của Reiji, cuộc đối đầu tại ngôi đền kết thúc bằng việc anh ta giết Ryoho và con rồng.
* Characters:
Main article: list of Bloody Roar characters
The game features eighteen playable characters. 
Four are new additions:
- Nagi Kirishima, the Scourge: A human who becomes entangled with the zoanthrope conflict when Xion stabbed her during his rampage on the dragon temple. The incident not only bequeathed her with Xion's essence, thus branding her his clone, but also the power of Gaia, the Earth's will who opposes Xion.
- Reiji, the Crow: A former member of the Yatagarasu, a clan protecting the dragon temple. He went fugitive after killing his father and became a hedonist who messes around zoanthropes for fun.
- Ryoho and Mana: Two guardians of the dragon temple. Ryoho is a priest who is secretly a vessel for Gaia's dragon, whereas Mana is a young nine-tailed fox tasked to keep the dragon's seal. In gameplay, the two work in tandem, with Mana serving as the zoanthrope transformation.
- Ryoho, the Dragon: The character is Ryoho after he is possessed by the dragon. He is no longer accompanied by Mana and instead has his own zoanthrope transformation.
- The other fourteen return from previous games:
Yugo Ogami, the Wolf.
Alice Tsukagami, the Rabbit.
Alan Gado, the Lion.
Long, the Tiger.
Uriko Nonomura, the Cat.
Bakuryu, the Mole.
Stun, the Insect.
Shina, the Leopard.
Jenny Burtory, the Bat.
Hajime Busuzima, the Chameleon.
Shenlong, the Tiger.
Xion, the Unborn.
Kohryu, the Iron Mole.
Uranus, the Chimera.
* Nhân vật: 
Trò chơi có mười tám nhân vật có thể chơi được. 
Bốn là bổ sung mới:
- Nagi Kirishima, Scourge: Một người bị vướng vào cuộc xung đột zoanthrope khi Xion đâm cô ta trong cơn thịnh nộ của anh ta trên ngôi đền rồng. Vụ việc không chỉ khiến cô ấy có bản chất của Xion, do đó xây dựng thương hiệu cho bản sao của cô ấy, mà còn là sức mạnh của Gaia, ý chí của Trái đất, người chống lại Xion.
- Reiji, the Crow : Một cựu thành viên của Yatagarasu , một gia tộc bảo vệ ngôi đền rồng. Anh ta đã chạy trốn sau khi giết cha mình và trở thành một người theo chủ nghĩa khoái lạc, những người gây rối xung quanh zoanthropes cho vui.
- Ryoho và Mana: Hai người bảo vệ ngôi đền rồng. Ryoho là một linh mục, người bí mật là một con tàu cho rồng của Gaia, trong khi Mana là một con cáo chín đuôi trẻ có nhiệm vụ giữ con dấu của rồng. Trong trò chơi, cả hai hoạt động song song, với Mana đóng vai trò là người chuyển đổi zoanthrope.
- Ryoho, Rồng: Nhân vật là Ryoho sau khi anh ta bị rồng chiếm hữu. Anh ta không còn đi cùng Mana và thay vào đó có sự biến đổi zoanthrope của riêng mình.
- Mười bốn người khác trở về từ các trò chơi trước:
Yugo Ogami, Sói .
Alice Tsukagami, Thỏ .
Alan Gado, Sư tử .
Long, Hổ .
Uriko Nonomura, con mèo .
Bakuryu, nốt ruồi .
Choáng, côn trùng .
Shina, con báo .
Jenny Burtory, Bat .
Hajime Busuzima, Tắc kè hoa .
Thần, hổ.
Xion, người chưa sinh.
Kohryu, nốt ruồi sắt.
Thiên vương tinh, Chimera.  

  GAMEPLAY BLOODY ROAR 4 ON WINDOW 10


❋ NOTE - GHI CHÚ
* I am NOT the one who uploads (made) these files (game). I just find on internet and share with you.
* If you are the author of this link (game), and want TO REMOVE contact here! Thank you!!!!
Lưu ý:
* Chúng tôi KHÔNG phải là người tải lên những files này, chúng được tìm thấy trên internet và chia sẻ với các bạn, những người có chung niềm đam mê game với chúng tôi.
* Nếu bạn là tác giả của liên kết này và muốn XÓA liên hệ tại đây! Chân thành cảm ơn!!!!

⏩HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT GAME
* How to install?
- Download all files below
- Extract to anywhere you want
- Use PCSX2 to play game (with PC); Damond PS2 (with Mobile)
4 - Enjoy
* Cách cài đặt game:
- Tải các file cần thiết bên dưới bài viết
- Giải nén file ra bất cứ đâu
- Sử dụng trình PCSX2 để chạy giả lập trên PC; Damond PS2 để chạy trên mobile.
4 - Tận hưởng thành quả.

  LINK DOWNLOAD - TẢI GAME
* ATTENTIONS:
- All links we use sponsored links, ads is how we fund the patch (games, softwares, picture...) and keep it for free, please be patient and use only the official links, These files are big, we will keep the files online to download anytime you want if you deleted the files from your local disk.
- If post has links that don't work, ask in comment for new
- Or search original posts and ask maker for re-upload or more details on mod
- If there are shortners, and don't work: refresh page or retry later, usually works
- Some shortners need for "get link" button to be clicked 2-3 times to go next

* CHÚ Ý:
- Các links trong blog này có sử dụng rút gọn, quảng cáo là cách giúp chúng tôi có thêm kinh phí để duy trì blog và lưu trữ dữ liệu cho các bạn miễn phí. Vui lòng kiên nhẫn và chỉ download tại các liên kết chính thức, không download tại các liên kết popup, các files lưu trữ có thể có dưng lượng rất lớn, chúng tôi sẽ lưu giữ các tệp này để tải xuống bất cứ lúc nào bạn muốn nếu bạn xóa các tệp khỏi ổ đĩa
- Nếu bài viết có link hỏng, không hoạt động, vui lòng comment xuống bên dưới
- Hoặc đề nghị các Ad hỗ trợ re-upload links
- Nếu là links rút gọn và nó không hoạt động: Bạn vui lòng nhấn F5 hoặc thử download lại.
- Một vài dịch vụ rút gọn cần nhấn vào nút " GET LINK" 2, 3 lần để có thể download.

All download links max speed and highly recommend - Tất cả links được upload với tốc độ cao, không giới hạn băng thông:
All files are scanned with:
  
🔶 Bloody Roar 4 For PC, PS2, Mobile Full (1.20 Gb):
* Link Download:
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here
Hoặc:
Download Here | Download Here | Download Here | Download Here

🔶 Bloody Roar 3 For PC, PS2, Mobile Full (640 Mb):
Click Here

🔶 Link Download PCSX2 For PC Full 2019:
Click Here

►  LƯU Ý CẦN THIÊT - IMPORTANT NOTE
- Mật khẩu giải nén mặc định cho các file  (Default Extract Password):  [ infogatevn.com ]
- Tắt chương trình diệt virus trước khi cài đặt game, phần mềm, tránh bị xoá file kích hoạt
- Tắt chương trình chặn quảng cáo để tải file - Turn Ads-Block App off in your browser to download.
- Sử dụng IDM để tăng tốc độ download file
- Cài đặt trình giải nén mới nhất (Winrar, 7zip...) để giải nén, tránh lỗi sử dụng bản cũ

Hãy đăng ký Channel của mình để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé.
Subscribe my Channel for more interesting Video, thanks so much.

No comments